Sprawozdanie z działalności
Zarządu Opolskiego Oddziału SNM
w latach 2001-2004

Opolski Oddział SNM został utworzony dnia 26.03.2001r. W wyniku wyborów w skład Zarządu Oddziału weszli: Joanna Stasch - przewodnicząca Oddziału, Waldemar Górski - sekretarz, Lucyna Dzikiewicz-Niski - skarbnik oraz członkowie Małgorzata Cisakowska, Dorota Deć, Bożena Koksa, Wiesław Moździoch.
Siedzibą Oddziału jest PSP nr 11 w Opolu, ul. Chabrów 65.

I. Działalność statutowa
Realizując cele zawarte w statucie Stowarzyszenia, tj.

  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną,
  2. ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania,

Zarząd postawił sobie za cel organizowanie warsztatów matematycznych dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Odbywały się one dwa razy do roku wiosną i jesienią.

W kolejnych latach miały miejsce:

Jak widać z powyższego zestawienia potrzeba kontynuowania tego typu spotkań jest ogromna.

Silną stroną warsztatów była różnorodność tematyki zajęć. Na warsztatach szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak skuteczniej nauczać?, jak lepiej przygotowywać do egzaminów?, jak organizować pracę z uczniem zdolnym, a jak ze słabym?, jak wykorzystać narzędzia informatyki w nauczaniu? i wiele, wiele innych. Nie brakowało propozycji znanych członkom SNM-u pod roboczym określeniem "Warsztat Otwarty", zaś współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zaowocowała cyklem warsztatów dla wychowawców.

W celu podniesienia jakości warsztatów i ich uatrakcyjnienia dla uczestników nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwami, które współorganizowały poszczególne spotkania. Szczególne owocna była współpraca z Wydawnictwem Nowik oraz z wydawnictwem Nowa Era.
Opolski Oddział SNM prowadzi własną stronę internetową www.wodip.opole.pl/~snm_opole . Na niej można zapoznać się ze szczegółami spotkań, znaleźć bieżące informacje oraz wysłać zgłoszenie na warsztaty.


II. Finanse.
Średni koszt organizacji warsztatów dla 300 osób wynosi ok. 1500zł., nie licząc prac organizacyjnych wykonanych społecznie przez organizatorów i uczniów goszczącej nas szkoły.

Źródła dochodów to:

Wydatki obejmowały:

Obecnie Zarząd dysponuje gotówką w kwocie ...zł.

Przedstawiając powyższe dane Zarząd Opolskiego Oddziału SNM prosi o zatwierdzenie sprawozdania oraz udzielenie zarządowi absolutorium.

   Przewodniczący - .....................
   Sekretarz - ..........................
   Skarbnik - ..........................
            (podpisy)


Sprawozdanie zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału Opolskiego SNM w dniu 26 kwietnia 2004r.